İade ve Cayma Hakkı



İş bu sözleşme ve www.dekozu.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer tüm kurallar, www.dekozu.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır

1.      TARAFLAR

a.      HİZMET VEREN; www.dekozu.com
b.      HİZMET ALAN; www.dekozu.com web sitesinde alışveriş yapan sizi ifade eder.

2.      CAYMA’NIN ŞEKLİ
Hizmet Alan sözleşme konusu projenin çalışmasına başlamazdan evvel Hizmet Veren’den kayıtlı elektronik posta adresine üç gün içinde işe başlanacağı hakkında bilgi mesajı alır.
Söz konusu elektronik adresine gelen bilgi mesajından sonra Hizmet Veren işe başlamazdan evvel bahsi geçen üç gün içinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Hizmet Veren'e faks, elektornik posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır.
Cayma hakkının Hizmet Veren’e süresi içinde ulaşması halinde takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli aynı yolla Hizmet Alan’a iade edilir.

Hizmet başladıktan sonra herhangi bir cayma durumu söz konusu değildir.

3.      ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI
Hizmet Alan, tüm bilgi ve belgelerin bu hizmet kapsamında elektronik posta yolu ile kendisine iletileceğini bu iletimlerin kendisine bildirim niteliğinde olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
Taraflar arasındaki yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

4.      HİZMET VERENİN HAKLARI
Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve sözkonusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

Hizmet Veren’in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

5.      ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YEKİLİ MAHKEME
Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlenemediği takdirde, taraflardan birinin isteği üzerine, İçmimarlar Odası’nın atayacağı hakem tarafından çözümlenir. Hakem ücretini, aleyhinde karar verilen taraf öder. Anlaşmazlıkların devamı durumunda Antalya Mahkemeleri yetkilidir.